Statutes of the Lithuanian UNIMA Center
16473
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16473,bridge-core-2.2.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-21.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Statutes of the Lithuanian UNIMA Center

1. Bendroji dalis

1.1. Asociacija „Lietuvos UNIMA“ (UNIMA – Union Internationale de la marionnette ) – Tarptautinė lėlių teatro sąjunga – tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriška, nepelno organizacija, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

1.2. „Lietuvos UNIMA“ veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitų [statymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, savo įstatų ir tarptautinių organizacijų statutais, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kurių narė yra „Lietuvos UNIMA“.

1.3. „Lietuvos UNIMA“ yra juridinis asmuo, kuriuo jis tampa nuo įregistravimo dienos. „Lietuvos UNIMA“ turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, už savo prievoles atsako visu savo turtu. „Lietuvos UNIMA“ neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už „Lietuvos UNIMA“ prievoles.

1.4. „Lietuvos UNIMA“ buveinės adresas yra: Tetarog.8, Vilniuje.

1.5. „Lietuvos UNIMA“ veiklos laikotarpis neribojamas.

1.6. „Lietuvos UNIMA“ veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.

2. „Lietuvos UNIMA“ veiklos sritys ir tikslai

2.1. „Lietuvos UNIMA“ tikslas – plėtoti lėlių teatro meną. Įgyvendindama savo tikslą „UNIMA“:

2.1.1. skatina bendradarbiavimą tarp įvairių šalių lėlių teatrų;

2.1.2. teikia profesinę ir kitokią pagalbą „UNIMA“ nariams;

2.1.3. skatina profesinį mokymą;

2.1.4. vysto istorinius, teorinius ir mokslinius tyrimus;

2.1.5. skatina lėlių teatrų tradicijų išlaikymą ir atnaujinimą;

2.1.6. propaguoja lėlių teatro meną, kaip etinę ir estetinę auklėjimo priemonę;

2.1.7. dalyvauja, panašią veiklą vykdančių tarptautinių organizacijų veikloje.

3. „Lietuvos UNIMA“ teisės ir pareigos

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti „Lietuvos UNIMA“ įstatymų nustatyta tvarka:

3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja organizacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.2. steigia visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba;

3.1.3. organizuoja susirinkimus, konferencijas, festivalius, parodas, įvairias eitynes, kitokius taiklus beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4. perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, juo naudojasi, valdo ir disponuoja.

3.1.5. samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.6. gauna lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.7. steigia (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.1.8. steigia fondus ir savo padalinius;

3.1.9. turi atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje kitoje valstybėje,

3.1.10. prisiima įsipareigojimus ir sudaro sutartis su partneriais;

3.1.11. už prekes ir paslaugas atsiskaito įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.12. jungiasi į ne pelno organizacijas ir išstoja iš jų;

3.1.13. gauna labdarą ir paramą;

3.1.14. naudoja lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.1.15. užmezga tarptautinius ryšius ir gali įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;

3.1.16. skiria lėšų labdarai, kultūrai, mokslui, Švietimui taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

3.1.17. gali reorganizuotis bei nutraukti savo veiklą.

3.2. „Lietuvos UNIMA“ vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. „Lietuvos UNIMA“ narių teisės ir pareigos

4.1. „Lietuvos UNIMA“ nariai turi tokias neturtines teises;

4.1.1. rinkti ir būti renkamais į „Lietuvos UNIMA“ tarybą;

4.1.2. naudotis materialine baze, teikiamomis lengvatomis realizuojant savo pasiūlymus;

4.1.3. asmeniškai dalyvauti tarybos posėdžiuose, kai svarstomąją veikla,

4.1.4. kreiptis į „Lietuvos UNIMA“ tarybą ar susirinkimą dėl teisinės ar kitokios pagalbos;

4.1.5. teikti ir realizuoti konkrečius pasiūlymus;

4.1.6. laisvai išstoti iš „Lietuvos UNIMA“ apie tai pranešę „Lietuvos UNIMA“ tarybai;

4.1.7. dalyvauti „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu;

4.1.8. gauti informaciją apie „Lietuvos UNIMA“ veiklą;

4.1.9. apskųsti teismui „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo bei „Lietuvos UNIMA“ tarybos nutarimus ir administracijos sprendimus;

4.1.10. įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniuose susirinkimuose ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

4.2. „Lietuvos UNIMA“ nariai turi tokias pareigas:

4.2.1. laikytis „Lietuvos UNIMA“ įstatų ir tarybos nutarimų;

4.2.2. dalyvauti įgyvendinant „Lietuvos UNIMA“ programą;

4.2.3. mokėti „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo nustatytus nario mokestį bei mokestį socialiniams poreikiams spręsti („Lietuvos UNIMA“ garbės nariai nario mokesčio nemoka).

5. Naujų narių į „Lietuvos UNIMA“ priėmimas

5.1. „Lietuvos UNIMA“ nariais gali būti šie Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų amžiaus:

5.1.1. dalyvaujantys profesionalioje ar mėgėjiškoje lėlių teatro veikloje (aktoriai, režisieriai, dramaturgai, dailininkai, kompozitoriai, lėlių konstruktoriai, lėlių teatro istorikai ir kritikai);

5.1.2. animacinių filmų kūrėjai.

5.2. „Lietuvos UNIMA“ garbės nariais gali būti išrinkti ir kiti asmenys, nei nurodyta įstatų 5.1.1. ir 5.1.2. punktuose, ypatingai nusipelnę ar remiantys lėlių teatro veiklą. Garbės nariai sprendžiamojo balso teisės visuotiniame narių susirinkime neturi.

5.3. Kandidatai į „Lietuvos UNIMA“ narius (šie reikalavimai netaikomi „Lietuvos UNIMA“ garbės nariams) privalo:

5.3.1. parašyti prašymą „Lietuvos UNIMA“ tarybai;

5.3.2. raštiškai įsipareigoti laikytis „Lietuvos UNIMA“ įstatų;

5.3.3. sumokėti stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato ir keičia Lietuvos UNIMA“ taryba.

5.4. Naujus narius į „Lietuvos UNIMA“ priima „Lietuvos UNIMA“ taryba 2/3 tarybos narių balsų dauguma;

6. „Lietuvos UNIMA“ narių įspėjimo, Šalinimo ir jų išstojimo iš „Lietuvos UNIMA“ tvarka

6.1. „Lietuvos UNIMA“ nariai gali būti įspėjami arba Šalinami jeigu jie:

6.1.1. sąmoningai pažeidinėja „Lietuvos UNIMA“ įstatus, „Lietuvos UNIMA“ tarybos nutarimus;

6.1.2. savo veikla kompromituoja „Lietuvos UNIMA“ veiklos principus ir tikslus;

6.1.3. daugiau kaip metus ir tris mėnesius, be pateisinamų priežasčių nemoka nario mokesčio;

6.2. „Lietuvos UNIMA“ nariai šalinami „Lietuvos UNIMA“ visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma.

6.3. „Lietuvos UNIMA“ nariai gali išstoti iš organizacijos žodžiu arba raštu pranešę „Lietuvos UNIMA“ tarybai.

7. „Lietuvos UNIMA“ valdymas

7.1. „Lietuvos UNIMA“ valdymo organai yra „UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas, „Lietuvos UNIMA“ taryba, „Lietuvos UNIMA“ prezidentas bei sekretorius.

8. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas

8.1. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis „UNIMA“ valdymo organas. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniame susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas „Lietuvos UNIMA“ narys.

8.2. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo kompetencijai priklauso:

8.2.1. priimti, keisti ir papildyti „Lietuvos UNIMA“ įstatus;

8.2.2. patvirtinti įnašus į „Lietuvos UNIMA“ kapitalą ir jų vertę;

8.2.3. patvirtinti „Lietuvos UNIMA“ sudarytas panaudos sutartis;

8.2.4. nustatyti „Lietuvos UNIMA“ privalomas veiklos užduotis;

8.2.5. skirti ir atšaukti „Lietuvos UNIMA“ tarybos narius, „Lietuvos UNIMA“ prezidentą, sekretorių ir revizorių (auditorių) bei nustatyti jiems atlyginimus;

8.2.6. tvirtinti „Lietuvos UNIMA“ metinę finansinę atskaitomybę;

8.2.7. steigti „Lietuvos UNIMA“ padalinius, reorganizuoti ir likviduoti „Lietuvos UNIMA“;

8.2.8. skirti ekspertą (ekspertų grupę) „Lietuvos UNIMA“ reikalų tvarkymui patikrinti;

8.2.9. šalinti iš „Lietuvos UNIMA“ jo narius;

8.2.10. spręsti „Lietuvos UNIMA“ tarybai pavestus „Lietuvos UNIMA“ veiklos klausimus, jeigu to prašo „Lietuvos UNIMA“ taryba.

8.3. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimus organizuoja „Lietuvos UNIMA“ taryba. Eilinį „Lietuvos UNIMA“ visuotinį susirinkimą „Lietuvos UNIMA“ privalo sušaukti kasmet per 3 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos.

8.4. Neeiliniai „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniai susirinkimai šaukiami:

8.4.1. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo sprendimu;

8.4.2. reikalaujant daugiau kaip 1/3 „Lietuvos UNIMA“ narių;

8.4.3. „Lietuvos UNIMA“ tarybos sprendimu.

8.5. „Lietuvos UNIMA“ visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti kiekvienas „Lietuvos UNIMA“ narys su sprendžiamojo balso teise ir „Lietuvos UNIMA“ tarybos nariai su patariamojo balso teise, jeigu jie nėra „Lietuvos UNIMA“ nariai.

8.6. Apie šaukiamą „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinį susirinkimą „Lietuvos UNIMA“ taryba privalo paskelbti visiems „Lietuvos UNIMA“ nariams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, „Lietuvos UNIMA“ nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas gali būti Šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi „Lietuvos UNIMA“ nariai, arba jų atstovai su tuo sutinka.

8.7. pranešime apie „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

8.7.1. „Lietuvos UNIMA“ pavadinimas ir buveinės adresas;

8.7.2. susirinkimo data ir vieta;

8.7.3. susirinkimo darbotvarkė bei susirinkime priimamų nutarimų projektai.

8.8. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 (dviejų trečdalių) „Lietuvos UNIMA“ narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.

8.9. „Lietuvos UNIMA“ narys, turintis sprendžiamojo balso teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali rastu pranešti „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui savo valią „už“ arba „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo.

8.10. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus 8.11. punkte numatytus atvejus.

8.11. Šie „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo nutarimai priimami 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančiųjų „Lietuvos UNIMA“ narių sprendžiamųjų balsų dauguma:

8.11.1. dėl „Lietuvos UNIMA“ įstatų priėmimo, pakeitimo ir papildymo;

8.11.2. dėl „Lietuvos UNIMA“ reorganizavimo projekto priėmimo;

8.11.3. dėl „Lietuvos UNIMA“ likvidavimo;

8.11.4. dėl „Lietuvos UNIMA“ turto dalies, sudarančios daugiau negu 20% (dvidešimt procentų) „Lietuvos UNIMA“ kapitalo perdavimo ar perleidimo kitiems asmenims ar organizacijoms.

9. „Lietuvos UNIMA“ taryba, prezidentas ir sektorius

9 .1. „Lietuvos UNIMA“ operatyvią veiklą organizuoja, vykdo ir strategiškai jai vadovauja „Lietuvos UNIMA“ taryba. Ji sudaroma iš „Lietuvos UNIMA“ tarybos narių, iš kurių vienas renkamas „Lietuvos UNIMA“ prezidentu ir vienas sekretoriumi. „Lietuvos UNIMA tarybos narių skaičių nustato ir gali jį pakeisti „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas.

9 .2. „Lietuvos UNIMA“ tarybą, prezidentą ir sekretorių renka „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas bet kuriam, bet ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas gali atšaukti „Lietuvos UNIMA“ tarybos nario prezidentą ir sekretorių taip pat pakartotinai išrinkti tuos pačius asmenis “ Lietuvos UNIMA“ valdybos nariais prezidentu ar sekretoriumi kitai kadencijai.

9.3. „Lietuvos UNIMA“ tarybos kompetencijai priklauso:

9.3.1. „Lietuvos UNIMA“ veiklos strategijos nustatymas;

9.3.2. „Lietuvos UNIMA“ veiklos programų sudarymas ir veiklos formų nustatymas;

9.4. „Lietuvos UNIMA“ prezidentas:

9.4.1. atstovauja „Lietuvos UNIMA“ vykdant visą „Lietuvos UNIMA“ veiklą, vadovauja „Lietuvos UNIMA“ tarybos darbui;

9.4.2. atidaro ir už daro „Lietuvos UNIMA“ sąskaitas bankuose;

9.4.3. atstovauja „Lietuvos UNIMA“ teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

9.4.4. sudaro sandorius „Lietuvos UNIMA“ vardu;

9.4.5. tvarko „Lietuvos UNIMA“ turtą ir pinigines lėšas;

9.4.6. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

9.4.7. tvirtina „Lietuvos UNIMA“ etatų sąrašą ir pasirašo sutartis su darbuotojais;

9.4.8. pasirašo „Lietuvos UNIMA“ finansinius dokumentus.

9.5. „Lietuvos UNIMA“ sekretorius:

9.5.1. suderinus su „Lietuvos UNIMA“ prezidentu savarankiškai vykdo „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo ir „Lietuvos UNIMA“ tarybos pavestas funkcijas, vykdo nutarimus bei operatyvią veiklą;

9.5.2. pateikia klausimus svarstyti „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui;

9.5.3. koordinuoja tarptautinius „Lietuvos UNIMA“ ryšius bei ryšius su žiniasklaidos atstovais;

9.5.4. pamosią metinius ir ketvirtinius balansus, parengia nutarimo dėl lėšų paskirstymo „projektą ir pateikia jį tvirtinti „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui; ,

9.5.5. analizuoja finansinių išteklių kaupimo Šaltinius ir naudojimo būdus, „Lietuvos UNIMA“ sandorius, revizijų rezultatus;

9.5.6. užtikrina „Lietuvos UNIMA“ turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą.

9.6. „Lietuvos UNIMA“ taryba už savo veiklą atsiskaito „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui ir atsako už padarytus įstatymų ir „Lietuvos UNIMA“ įstatų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka.

9.7. „Lietuvos UNIMA“ taryba gali perduoti vykdyti savo funkcijas „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui, jeigu jis su tuo sutinka.

9.8. „Lietuvos UNIMA“ tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi „Lietuvos UNIMA“ prezidentas, sekretorius taip pat 1/3 „Lietuvos UNIMA“ tarybos narių. „Lietuvos UNIMA“ tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė „Lietuvos UNIMA“ tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių „Lietuvos UNIMA“ tarybos narių. „Lietuvos UNIMA“ tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia „Lietuvos UNIMA“ prezidento balsas.

10. „Lietuvos UNIMA“ lėšos ir pajamos, jų naudojimo tvarka

10.1. „Lietuvos UNIMA“ nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už „Lietuvos UNIMA“ priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

10.2. „Lietuvos UNIMA“ lėšas sudaro:

10.2.1. stojamieji ir nario mokesčiai;

10.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas „UNIMA“ lėšas;

10.2.5. skolinto kapitalo lėšos;

10.2.6. pajamos už „Lietuvos UNIMA“ teikiamas paslaugas;

10.2.7. kitos teisėtai „Lietuvos UNIMA“ gautos lėšos.

10.3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų „Lietuvos UNIMA“ tik konkrečioms kultūros, švietimo ir kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms įgyvendinti ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą.

10.4. „Lietuvos UNIMA“ turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos „Lietuvos UNIMA“ nariams.

10.5. „Lietuvos UNIMA“ lėšomis „Lietuvos UNIMA“ veiklos vykdymui finansuoti disponuoja „UNIMA“ prezidentas.

10.6. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas gali nustatyti disponavimo „Lietuvos UNIMA“ lėšomis reglamentą.

11. Finansinės „Lietuvos UNIMA“ veiklos kontrolės tvarka

11.1. „Lietuvos UNIMA“ finansinės veiklos kontrolę vykdo „Lietuvos UNIMA“ revizorius (auditorius) ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Revizorių (auditorių) renka „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas ne ilgesniam kaip dviejų metų laikotarpiui.

11.2. Revizorius kontroliuoja „Lietuvos UNIMA“ finansinę veiklą:

11.2.1. tikrina „Lietuvos UNIMA“ metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;

11.2.2. atlieka bet kokius „Lietuvos UNIMA“ veiklos patikrinimus „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo, „Lietuvos UNIMA“ tarybos ar „UNIMA“ prezidento;

11.2.3. artimiausiame „Lietuvos UNIMA“ visuotiniame susirinkime ar „Lietuvos UNIMA“ tarybos posėdyje praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

11.3. „Lietuvos UNIMA“ prezidentas, sekretorius ir „Lietuvos UNIMA“ taryba privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus.

11.4. Už darbą revizoriui (auditoriui) „Lietuvos UNIMA“ gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas.

11.5. Revizorius (auditorius) privalo saugoti „Lietuvos UNIMA“ paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas „Lietuvos UNIMA“ veiklą.

11.6. „Lietuvos UNIMA“ revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą „Lietuvos UNIMA“ veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

12. „Lietuvos UNIMA“ įstatų keitimo ir papildymo tvarka

12.1. Įstatų keitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi „Lietuvos UNIMA“ prezidentas, „Lietuvos UNIMA“ taryba ir „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas.

12.2. „Lietuvos UNIMA“ įstatų pakeitimus ar papildymus priima ir tvirtina „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas 2/3 (dviejų trečiųjų) balsų dauguma.

12.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

13. „Lietuvos UNIMA“ reorganizavimas

13.1. Sprendimą dėl „Lietuvos UNIMA“ reorganizavimo, padalijant jį į kelias naujas organizacijas ar prisijungiant prie kitos visuomeninės organizacijos turi teisę tik „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas, 2/3 sprendžiamųjų balsų dauguma.

13.2. Jeigu „Lietuvos UNIMA“ reorganizuojamas padalijant jį į kelias naujas organizacijas, jo lėšos ir turtas paskirstomas naujoms organizacijoms „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo sprendimu, kuris priimamas kartu su sprendimu, dėl „Lietuvos UNIMA“ reorganizavimo.

13.3. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas, spręsdamas „Lietuvos “ reorganizavimo, padalijimo būdu klausimą, kartu turi spręsti, koks bus naujos visuomeninės organizacijos pavadinimas ir kokią naudos simbolika.

13.4. Jeigu „Lietuvos UNIMA“ prisijungia prie kitos visuomeninės organizacijos, jo turtas atitenka organizacijai, prie kurios prisijungiama.

14. „Lietuvos UNIMA“ padalinių steigimas

14.1. „Lietuvos UNIMA“ padalinys turi atskirą buveinę ir valdymo organus. „Lietuvos UNIMA“ padalinių skaičius neribojamas.

14.2. „Lietuvos UNIMA“ padalinį steigia ir likviduoja „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinio susirinkimo nutarimu. Padaliniui gali būti suteiktas juridinio asmens teisės.

14.3. „Lietuvos UNIMA“ padaliniui leidžiama turėti subsąskaitą. Padalinio turtas apskaitomas „Lietuvos UNIMA“ finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje padalinio finansinėje atskaitomybėje.

14.4. „Lietuvos UNIMA“ padalinio teisės ir jo santykį su „Lietuvos UNIMA“ valdymo organais nustato „Lietuvos UNIMA“ narių visuotinis susirinkimas.

14.5. Apie padalinio įsteigimą „UNIMA“ taryba ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tokio padalinio įsteigimo raštu praneša valstybės institucijai, įregistravusiai „UNIMA“ įstatus ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra „UNIMA“ padalinio buveinė, vykdomajai institucijai.

15. „Lietuvos UNIMA“ veiklos pasibaigimas

15.1. „Lietuvos UNIMA“ veikla gali pasibaigti:

15.1.1. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui įstatuose nustatyta tvarka priėmus sprendimą reorganizuoti „Lietuvos UNIMA“, t. y. padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;

15.1.2. „Lietuvos UNIMA“ narių visuotiniam susirinkimui įstatuose nustatyta tvarka priėmus sprendimą nutraukti veiklą;

15.1.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti „Lietuvos UNIMA“ veiklą. 15.2. Turtas, likęs pasibaigus „Lietuvos UNIMA“ veiklai, sunaudojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Šie „Lietuvos UNIMA“ įstatai priimti „Lietuvos UNIMA“ steigėjų susirinkime 1998 m. lapkričio 2 d.